Gebiedsontwikkeling Plan Noordma

Uitnodiging aan alle vrijwilligers van De Wachter en andere belangstellenden
Als bestuur van de Wachter stellen we je graag op de hoogte van een inloopbijeenkomst in onze kantine bij de Wachter, locatie Bolwerk 11, op donderdag 25 augustus a.s. vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. Het onderwerp van de bijeenkomst zal zijn de verdere inrichting en de uitvoering  van het gebied Noordma. Dit gebied ligt ten oosten van De Wachter, richting De Groeve,  en het Zuidlaardermeer.
Als je hiervoor belangstelling hebt, kun je zelf bepalen wanneer je deze donderdagavond tussen 17.00 uur en 20.00 uur binnenloopt.
De verdere planning en de uitvoering van Noordma zal dan nader worden toegelicht door medewerkers van o.a. Waterschap Hunze en Aa’s, Stichting Het Drentse Landschap, gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe, met behulp van adviesbureau Sweco.  
De oorspronkelijke inrichtingsschets Noordma dateert al van 2011. Tijdens deze inloopbijeenkomst kun je je bij laten praten over wat er in de tussentijd is gebeurd en hoe bovengenoemde organisaties het definitieve uitvoeringsplan willen gaan realiseren.   
We nodigen iedereen van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 
Met vriendelijke groet, mede namens, Bart-Jan Tabak (Prolander).
Jan H. Nijborg, (Voorzitter De Wachter)
 
Hieronder de toelichting van Prolander

Ontwikkelingsschets Plan Noordma

Ontwikkeling inrichting Noordma en Zuidoevers (fase 2)
Beste omwonenden en vrijwilligers van de Wachter,
Vorig jaar maart ontving u van ons een brief waarin wij de plannen voor het inrichten van Noordma en Zuidoevers (fase 2) toelichtten. In die brief schreven we dat het uitwerken van het inrichtingsplan voor Noordma vertraging had opgelopen als gevolg van Corona. En dat we in gesprek waren met de Gasunie over een oplossing voor het kruisen van de gasleidingen. Dit heeft meer tijd gekost dan we hadden voorzien. In de tussentijd voerden we ook gesprekken met het Waterbedrijf Groningen over het treffen van beschermende maatregelen tijdens de uitvoering en na oplevering van Noordma. Dit in verband met de kwetsbaarheid van de drinkwatervoorziening en de grondwaterwinning De Groeve, gelegen in Tusschenwater. Verderop in deze brief leest u hier meer over. Inmiddels zijn de laatste gronden verworven en zijn we met de planuitwerking zo ver dat we een concept inrichtingsplan aan u kunnen voorleggen.
Inrichtingsplan Noordma
Het gebied Noordma ligt ingeklemd tussen de Hunzeweg (N366) en het Zuidlaardermeer. De komende jaren richten we het in als natuur- en waterbergingsbied. Noordma wordt een moerasgebied op de overgang van de Hunze naar het Zuidlaardermeer, vergelijkbaar met Tusschenwater. Dit overgangsgebied overstroomt bij hoge waterstanden en houdt dan water vast. Vanaf de kade zal het gebied wandelend en deels ook fietsend te beleven zijn.

Gasleiding
Om de gasleverantie in het Noorden te kunnen waarborgen zijn extra maatregelen nodig om de gasleidingen die door het gebied lopen te beschermen en op hun plaats te houden wanneer het gebied onder water komt te staan. Dit vanwege de slappe ondergrond en de aanwezige dikke veenlagen. De Gasunie toetst de twee overgebleven oplossingsrichtingen op uitvoerbaarheid en kosten.

Drinkwaterwinning
In het gebied Tusschenwater ligt sinds 1964 de productielocatie De Groeve van het Waterbedrijf Groningen. Hier wordt grondwater – afkomstig van het Drents plateau en ook deels vanuit de Veenkoloniën – gewonnen voor de bereiding van drinkwater. Door de inrichting van Tusschenwater sijpelt er meer water het gebied in. Tusschenwater wordt daarmee nu ook een bron voor drinkwater.

Met de inrichting van Noordma zal een koppeling met het Zuidlaardermeer en het naastgelegen gebied Tusschenwater worden gerealiseerd. Daarmee ontstaat in de toekomst een aaneengesloten moerasgebied. Ook zal het gebied aansluitend richting Museum de Wachter, als Rijksmonument, bij de definitieve inrichtingsplannen worden ingepast.

Tijdens de uitvoering treffen we extra beschermende maatregelen om de leveringszekerheid van drinkwater te garanderen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om de toekomstige verbinding tussen Noordma en Tusschenwater zo nodig af te sluiten, indien zich een situatie voordoet die impact heeft op de drinkwatervoorziening. De realisatie van deze voorziening wordt meegenomen in het project Noordma.

Gebiedsbijeenkomst donderdag 25 augustus 2022
Graag praten wij u bij over de plannen en werkzaamheden in Noordma en Zuidoevers. Reserveer donderdagavond 25 augustus alvast in u agenda. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging. Waterbedrijf Groningen is aanwezig om vragen over de beschermingsmaatregelen met betrekking tot de drinkwaterwinning te beantwoorden.
Nadere informatie en vragen
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Neem dan contact op met Bart-Jan Tabak per mail via bj.tabak@prolander.nl
Met vriendelijke groet,
Namens de projectgroep Noordma
Bart-Jan Tabak. (Prolander)
 
Wij zien u graag op donderdag 25 augustus a.s., vanaf 17.00 uur, in de kantine bij De Wachter.